the/experts. Blog

Cover image for Hoe ChatGPT jouw leven als developer makkelijker kan maken
Joep Laarhoven
Joep Laarhoven

Posted on

Hoe ChatGPT jouw leven als developer makkelijker kan maken

In de wereld van programmeren draait alles om efficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit. Elke programmeur wil graag sneller en beter werken, en gelukkig kunnen AI-gestuurde tools, zoals ChatGPT, je daarbij helpen. In dit artikel gaan we kijken naar hoe ChatGPT je kan ondersteunen bij verschillende programmeertaken, zoals code optimaliseren, commentaar toevoegen, code debuggen, code reviewen en nog meer.

1. Code optimaliseren

Het optimaliseren van code is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelproces. ChatGPT kan helpen bij het identificeren van delen van je code die geoptimaliseerd kunnen worden. Door de code aan ChatGPT voor te leggen, kan het model suggesties geven voor het verbeteren van de prestaties, zoals het vereenvoudigen van algoritmen, het verminderen van redundantie of het efficiënter maken van loops.
Hier is een voorbeeld van hoe je ChatGPT kunt gebruiken om code te optimaliseren:

# Originele code
def calculate_average(numbers):
  total = 0
  count = 0
  for num in numbers:
    total += num
    count += 1
  average = total / count
  return average

numbers = [5, 10, 15, 20, 25]
avg = calculate_average(numbers)
print("Gemiddelde:", avg)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Je kunt deze code aan ChatGPT voorleggen en vragen om optimalisatiesuggesties:
Gegeven de bovenstaande code om het gemiddelde van een lijst met getallen te berekenen, zou je me kunnen helpen bij het optimaliseren van de code?

ChatGPT kan je dan suggesties geven, zoals het gebruik van de ingebouwde functie sum() in plaats van een lus te gebruiken om de som te berekenen, of het verminderen van variabelen en berekeningen om de code te vereenvoudigen.

# Geoptimaliseerde code
def calculate_average(numbers):
  total = sum(numbers)
  count = len(numbers)
  average = total / count
  return average

numbers = [5, 10, 15, 20, 25]
avg = calculate_average(numbers)
print("Gemiddelde:", avg)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2. Commentaar toevoegen

Goed gedocumenteerde code is essentieel voor samenwerking en interpretatie, echter is het vaak niet het leukste om te doen. Door het doel en de functionaliteit van je code uit te leggen, kan ChatGPT je helpen bij het creëren van duidelijk en beknopt commentaar die andere ontwikkelaars kunnen helpen de code te begrijpen en ermee te werken.

3. Testdata genereren

Bij het ontwikkelen van software is het vaak nodig om testdata of placeholders te genereren om de functionaliteit van je code te valideren. ChatGPT kan je helpen bij het genereren van voorbeeldgegevens of testwaarden voor verschillende datatypen en scenario's. Dit bespaart tijd en moeite bij het handmatig maken van testgegevens en stelt je in staat om je code sneller te testen en te verifiëren.
Je kan bijvoorbeeld de prompt "Kun je me helpen bij het genereren van testdata voor de functie calculate_discounted_price? Ik wil verschillende waarden van prijs en kortingspercentages testen om de functionaliteit te valideren." Als je ook de functie mee geeft, zoals hieronder.

def calculate_discounted_price(price, discount_percentage):
  discounted_price = price - (price * discount_percentage / 100)
  return discounted_price

price = 100
discount_percentage = 20
discounted_price = calculate_discounted_price(price, discount_percentage)
print("Discounted price:", discounted_price)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Vervolgens krijg je de volgende resultaten.

price,discount_percentage
100,20
50,10
200,15
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4. Code vertalen naar een andere taal

Het vertalen van code naar een andere programmeertaal kan een tijdrovend en complex proces zijn. ChatGPT kan je helpen bij het converteren van code van de ene programmeertaal naar de andere. Door je code aan ChatGPT voor te leggen, kan het model je suggesties geven voor het omzetten van syntaxis, het identificeren van equivalente functies en het omgaan met taalspecifieke nuances.

Originele code in Python:

# Geoptimaliseerde code
def calculate_average(numbers):
  total = sum(numbers)
  count = len(numbers)
  average = total / count
  return average

numbers = [5, 10, 15, 20, 25]
avg = calculate_average(numbers)
print("Gemiddelde:", avg)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ChatGPT kan je vervolgens een geoptimaliseerde vertalingssuggestie geven, de prompt die hier voor gebruikt is, is:
Kun je me helpen bij het vertalen van deze code van Python naar JavaScript? Ik wil graag dezelfde functionaliteit in JavaScript implementeren.

Geoptimaliseerde JavaScript-code:

function calculateAverage(numbers) {
  const total = numbers.reduce((acc, num) => acc + num, 0);
  const count = numbers.length;
  const average = total / count;
  return average;
}

const numbers = [5, 10, 15, 20, 25];
const avg = calculateAverage(numbers);
console.log("Gemiddelde:", avg);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

5. Code debuggen

Het opsporen en corrigeren van bugs is een veelvoorkomend aspect van het programmeerproces. ChatGPT kan fungeren als een virtuele "pair programmer" en je helpen bij het identificeren van mogelijke fouten in je code. Door het delen van je code met ChatGPT, kan het model suggesties geven voor potentiële fouten en mogelijke oplossingen.

6. Code genereren

Soms moet je code vanaf nul schrijven. ChatGPT kan je helpen bij het genereren van codefragmenten voor specifieke functionaliteiten. Je kunt de gewenste uitvoer of functionaliteit aan ChatGPT uitleggen en het model kan je helpen bij het genereren van code die dit doel bereikt. Het kan je helpen bij het opzetten van de basisstructuur, het importeren van de juiste bibliotheken en het schrijven van de benodigde functies.

7. Code reviewen

Een frisse blik op je code kan waardevol zijn om mogelijke problemen of verbeterpunten te identificeren. ChatGPT kan dienen als een virtuele code reviewer en je helpt bij het analyseren van je code. Het model kan suggesties geven voor het verbeteren van de leesbaarheid, het identificeren van potentieel gevaarlijke constructies en het aanbieden van alternatieve implementaties.

8. Code uitleggen

Het uitleggen van complexe code aan anderen kan een uitdaging zijn, zeker als er geen commentaar of documentatie beschikbaar is. ChatGPT kan je helpen bij het vereenvoudigen en verduidelijken van je code-explanaties. Door je code en de beoogde uitleg aan ChatGPT voor te leggen, kan het model je helpen bij het vinden van de juiste woorden en voorbeelden om anderen te helpen de code beter te begrijpen. Bijvoorbeeld:

def find_max(numbers):
  max_num = numbers[0]
  for num in numbers:
    if num > max_num:
      max_num = num
  return max_num

numbers = [10, 5, 20, 15, 8]
max_number = find_max(numbers)
print("Maximum number:", max_number)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aan de hand van de volgende prompt:
Kun je me helpen bij het uitleggen van deze code? Ik wil begrijpen hoe de find_max-functie werkt en hoe het maximum getal wordt bepaald.
Geeft ChatGPT het volgende terug:

Deze code implementeert een functie genaamd find_max die het maximum getal in een lijst van getallen vindt. Hier is een overzicht van hoe de code werkt:

- De functie find_max neemt een lijst van getallen als invoer.
- Het initialiseert de variabele max_num met het eerste getal in de lijst (numbers[0]) als voorlopig maximum.
- Vervolgens wordt er een lus uitgevoerd over elk getal in de lijst.
- In elke iteratie vergelijkt de code of het huidige getal (num) groter is dan het huidige maximum (max_num).
- Als dat het geval is, wordt het huidige getal toegewezen aan max_num en wordt het huidige maximum bijgewerkt.
- Uiteindelijk wordt het maximum getal geretourneerd door de functie.
- In dit specifieke voorbeeld wordt het maximum getal bepaald in de lijst [10, 5, 20, 15, 8], wat resulteert in de uitvoer: "Maximum number: 20".

De find_max-functie werkt door elk getal in de lijst te vergelijken met het huidige maximum en het maximum bij te werken als er een groter getal wordt gevonden. Op deze manier wordt het maximum getal in de lijst geïdentificeerd en geretourneerd.

Dit is een eenvoudige illustratie van hoe de find_max-functie werkt, maar het kan nuttig zijn bij het begrijpen van basisconcepten zoals lussen en voorwaardelijke logica in het bepalen van het maximum getal in een lijst.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

9. Testen schrijven

ChatGPT kan helpen bij het schrijven van tests door snelle generatie van testdata, het verkennen van verschillende scenario's en randvoorwaarden, het identificeren van edge-cases en het ondersteunen bij complexe testscenario's. Het model kan helpen bij het efficiënt genereren van tests, maar menselijke validatie en naleving van best practices blijven belangrijk voor effectieve en betrouwbare tests.

Conclusie

ChatGPT kan een waardevolle partner zijn voor programmeurs. Of je nu hulp nodig hebt bij het optimaliseren van code, het genereren van testdata, het vertalen van code of het verbeteren van je programmeervaardigheden, ChatGPT kan je bijstaan bij verschillende programmeertaken. Het is echter belangrijk op te merken dat ChatGPT een hulpmiddel is en dat menselijke beoordeling en controle nog steeds cruciaal zijn om de kwaliteit en veiligheid van je code te waarborgen.

Wil je nou meer weten over het genereren van code of het schrijven van testen? Volg deze workshop om dit ook in praktijk toe te passen!

Discussion (0)